תנאי השימוש ותקנון האתר:

כללי

כל רכישה של פריט חנות האינטרנט מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולהסכים לתקנון האתר ולפעול בהתאם לתקנון.
הוראות התקנון חלות על כל שימוש שמבצעים הלקוחות בחנות המקוונת והוא יהווה את הבסיס המשפטי בכל מקרה שבו יתגלו
חילוקי דעות בין בעלי האתר לבין המשתמשים באתר.

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים ומוצרים נלווים והיא בבעלות "נרקיס"") (להלן:"החברה")
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל narkiss100@gmail.com או בטלפון 054-3222202
 3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות באתרהוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש/ת באתר ו/או המזמין/ה דרך האתר.
 4. ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך רכישת המוצרים.
 5. עצם ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מהווה הצהרה כי הרוכש/ת קרא/ה תקנון זהוכי כל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה מוסכמים עליו/ה ולא תהיה לו או לה או למי מטעמה כל טענה/דרישה/תביעה כנגד האתר/החברה/הנהלת האתר או מי ממנהליה ו/או עובדיהבכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם ע"פ שיקול דעתה וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 7. מחירי המוצרים כוללים מע"מ כנהוג ע"פ חוק בישראל.
 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתרמוסכם ומובהרכי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל שניתן.
 9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע המדויק והשלם ביותראך ייתכן ועלולים להופיע בו בתום לבאי דיוקים או שגיאות שאינם באחריות החברההיא לא תישא בהם כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים  וכוללים דמי משלוח.
 12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמתהמחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעההוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה הכולל תשלום מלאאם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנההרכישה תחויב לפי המחירים המעודכנים.
 13. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעיםהטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחרלרבות טלפוןדואר אלקטרוני או הודעת טקסטכמו כןהיא רשאית בכל עת להפסיק מבצעיםהטבות והנחות אלהלהחליפם או לשנותםבלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת.
 14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת כגון מחשבטלפון סלולארימחשבי כף יד למיניהם וכיו"בבין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 15. בעת עדכון סל הקניותהחברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטושבאמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
 16. בעת ההרשמה לאתרמוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתרבאם הלקוח/ה מעוניין/ת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשם/הניתן יהיה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
 17. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ההחברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
 18. רשאים להשתתף ולהזמין מוצרים תושבי מדינת ישראל בני 16 ומעלה שברשותם תא דואר אלקטרוניתעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות אשר ניתן לסליקה במועד הרלוונטי.
 19. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים בסייל (SALE). ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבדבמקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופוןהסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.
 20. לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכהאלא רק את הערכה כולה על כל פריטיה.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות

   רכישת מוצרים תתבצע ע"י לקוח/ה                           רשוםבאמצעות מילוי טופס הזמנה                         המופיע באתרמילוי כל הפרטים מהווה תנאי           מוקדם לביצוע ההזמנה.

         רכישת מוצרים תתבצע ע"י לקוח/ה רשוםבאמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתרמילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

 

 1. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח/ה כל שימושאלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 2. ביצוע הזמנה יעיל וללא תקלות דורש הקפדה על מסירת כל הפרטים הנדרשים במדויקאם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגוייםהחברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדםבמקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעיםעלות דמי משלוח וטיפול ייגבו מהמזמין/הנא להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 3. כל לקוח/ה יהיה רשאי/ת להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנהאך היעד האחרון למשלוח שיעודכן ע"י הלקוח/ה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח/ה.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח/התבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראיעם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראיתישלח הודעה ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.
 5. פרטי ההזמנה כפי שהוזנה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברהיהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראיתשלח הודעה מתאימה על כך למבצע/ת הפעולה ויידרש אמצעי תשלום אחר.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד ההזמנהבמידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנההחברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצרולרוכש/ת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזקבין אם ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש/ת ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח/ה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילם/ה לחברהו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצעיש להדגיש ולהבהירכי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאיבפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – אזיי תבוטל העסקה וללקוח/ה לא תהיה טענה בקשר לכף בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה ע"י הלקוח/ה.
 8. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח/ה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהםלאחר שנמסרו הפרטים המחייביםאושרו וניתנה הסכמת הלקוח/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיותהנהלת האתר רשאית אך לא חייבתלהציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוניבכלל זה עדכוני תוכןמידע על שירותיה ומוצריהמבצעיםחידושים באתר כמשמעות הדברים בסעיף 30 אלחוק התקשורתהתשמ"ב – 1982: *אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים. * אם בוצעו מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר או בצדדים שלישיים כלשהםלרבות לקוחותיהעובדיה וספקיה של הנהלת האתר ו/או החברה. * אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנראה כבלתי חוקי ע"פ דיני מדינת ישראל או כדי לאפשרלהקללסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. * אם הופרו תנאי הסכם זהתנאי של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר. * אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרעלמרות שחלף המועד לתשלומו. * אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח/ה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהיא.
 9. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלוםיישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנהאישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצריםוהוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 10. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח/ה אינו תקףאו שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקהאו שחברת PayPal אינה מכבדת את החיובאו שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי החברההנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח/ה לשם השלמת העסקה ו/או ביטולה.
 11. בתשלום באמצעות חשבון PayPal על הלקוח/ה להזין את פרטי החשבון הקיים באתר PayPal. החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מPayPal-. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal, ולא של האתר.
 12. ע"פ חוקי האתרקבלת מתנה במסגרת המבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוח/ה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

             האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק")

       האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן        התשמ"א 1981 (להלן: "החוק")

  .  

  1. בידי המזמין/ה לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלןכל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבדובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
  2. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח/ה לא יגרור חיוב נוסףויוחזרו ללקוח/ה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוחזיכוי כספי יינתן ע"פ האמור בחוק.
  3. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין/ה ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברהיינתן זיכוי כספי מלאעלות המשלוח הלוך חזור בסך 60₪ תנוכה מסך הזיכויהזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ועם התווית עליו כפי שהתקבלנעליים יוחזרו אך ורק עם הקופסא המקוריתבמידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זהלא יוחזר הכסף למזמין/ה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
  4. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדית בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
  5. ניתן להחזיר את הפריט שלא נעשה בו שימושבאריזתו המקורית וכאשר התוויות מחוברות לאזיקון – תוך 14 יום מקבלתו.
  6. החזרת פריטים ב SALE ניתן להחזיר עד 5 ימים מיום קבלת המוצר.
  7. החזרת הפריט תתבצע באמצעות דואר רשום, יש ליידע את החברה על החזרת המוצר בטופס הפנייה בדף הבית, המוצר יגיע למשרדנו תוך שבוע עד 10 ימים ואנו מיד ניצור קשר ונבצע החזר\החלפה עד 3 ימי עסקים מיום קבלת המשלוח.
  8. ניתן להזמין איסוף של המוצר עם שליח (כרוך בעלות נוספת של 30 ₪) בתיאום עם שירות הלקוחות בטלפון 054-3222202.
  9. זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד 14 יום לכל המאוחרמיום ביצוע העסקה באשראי / PayPal.
  10. לא ניתן לבטל עסקה ולא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שנקנו ב – SALE / מבצעים או פריטים עם הקדשה אישית.
  11. אופן החזרת הפריטים תעשה ע"י הלקוח/ה ועל חשבונו/ה.
  12. במקרה של החלפת מוצר יגבה תשלום נוסף של 30 ₪ בגין שליחות נוספת וההטבה בגין משלוח חינם תבוטל.
  13. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
 • בהנחיית משרד הבריאותגרביים וגרביוניםחלקים תחתונים של הלבשה תחתונה או בגדי ים – אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפהאנו פועלים על פי הנחייה זו.
   החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50₪.

            

אספקה ומשלוחים

 1. אספקת המוצרים לרוכש/ת מבוצעת באמצעות חברת שליחויות או באמצעות דואר רשוםבמסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
 2. סכום דמי המשלוח כלולים במחיר ההזמנה.
 3. במשלוחים באמצעות שליח עד הבית יבוצע תיאום מראשטרם מסירת ההזמנה.
 4. זמן אספקה ללקוח עד 7 ימי עסקים. ימים שישי ושבת לא נחשבים כימי עסקיםולכןהזמנות שבוצעו בימים חמישי עד שבת יטופלו כאילו התקבלו ביום ראשון בבוקר (במידה ומדובר על יישובים רחוקים, יישובי הערבהאילתיישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד ימי עסקיםבמידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעהההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום).
 5. ניתן לאחד הזמנותכל זמן שהן לא טופלו ונשלחו ללקוח/ה.
 6. במקרה של ביטול עסקה יקוזזו דמי משלוח בסך 30 ש”ח.
 7. החברה אינה יכולה לקחת אחריות לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינן בשליטתה כגוןכוח עליוןשביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או מבצעים צבאיים ו/או תקלות טכניות אחרות אצלה או בחברות השילוח השונות.
 8. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחיםהחברה רשאיתאך לא מתחייבתלספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקהבתיאום טלפוני מראשלכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתרלא תהיה חייבת החברה לספקה.
 9. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
 10. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישהבתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקשבתנאי שבבעלות הלקוח/ה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראלובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

אחריות החברה

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישירעקיףתוצאתי או מיוחדשייגרם למשתמש/ת או לגולש/ת ו/או למזמין/ה ו/או לצד שלישיכתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתרשלא ע"פ תקנון זהלרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיאשאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט ו/או מחירו או טעות אחרתרשאית החברה לבטל את ההזמנה/הרכישההדבר לא יחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר וללקוח/ה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הנהלת האתר.
 3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתרחלקן או כולןלבין הפריטים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהיא העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה ע"י הלקוח/ה או המזמין/ה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים.
 6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתהכדוגמת תקלותעיכוביםשביתותאסונות טבעתקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקשאם הלקוח/ה סבור/ה כי המוצרים שרכש/ה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהוהוא/היא מוזמן/ת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 054-3222202 והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחנילרבות זכויות היוצריםהדגמיםהשיטות והסודות המסחרייםהנם רכושה של החברה בלבדזכויות אלה חלות גם על הנתונים באתרלרבות רשימת המוצריםתאור הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיקלשכפללהפיץלמכורלשווק ולתרגם מידע כלשהוא מהאתרלרבות סימני מסחרתמונות וטקסטיםתמונות הבגדים וכיו"ב בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתוניםברשימת המוצרים המופיעים בה או בפרטים אחרים המתפרסמים בובלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהואבלא קבלת הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. השם "נרקיסוכן השם "נרקיס פרייוט קוקלשיין)" של האתרסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאהם כולם רכושה של החברה בלבדאין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונותשנמסרו לפרסום ע"י החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתרכי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 7. כל התוכן המילוליכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתרלרבות גרפיקהעיצובהצגה מילוליתסימני מסחרסימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתרהנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
 8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 9. אין להעתיק ולהשתמשאו לאפשר לאחרים להשתמשבכל דרך אחרת בתכנים והתמונות מתוך האתרלרבות באתרי אינטרנט אחריםפרסומים אלקטרונייםפרסומי דפוס וכדלכל מטרה אחרת.
 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחרלרבות תוכנות מסוג Roboots, Crawlers וכדלשם חיפושסריקההעתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתרבכלל זהאין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקטאוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה.

 12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנהמכשיראביזר או פרוטוקול תקשורתהמשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

      

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

  1. הפרטים האישיים שיימסרו ע"י הרוכש/ת (להלן: " הנרשם/ת" במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חברת "נרקיס" (להלן: "החברה"
  2. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשםאלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  3. אם תידרש לעשות כן ע"פ צו שיפוטי או לפי דין
  4. אם תקבל התראה לנקיטת תהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו ע"י הנרשם/ת ובכל מחלוקתטענהתביעהדרישה או הליכים משפטיים אם יהיובין הנרשם/ת לבין החברה.
  5. אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחרוכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחרהחברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם/ת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
  7. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשרלהקללסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
  8. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה.
  9. אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברהכגון העברת פרטים לעובדיםלקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה.

  לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

  1. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלהוכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברהיוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמהוכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
  2. למטרות שיווקפרסוםקידום מכירות ולמטרת פניה לנרשם/ת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתבבדפוסבטלפוןהודעת טקסטבפקסימיליהבדרך ממוחשבת או באמצעי אחר).
  3. לצרכי עידוד נאמנותניתוח ומחקר סטטיסטיעריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא השיווקי.
  4. לצרכים פנימייםכגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורת
  5. וכן לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומילרבות באמצעות קבצי "עוגיות" (COOKIES).

  שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיותעוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמורלרבות ויתור על כל טענה ע"פ חוק הגנת הפרטיותתשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידעכהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו ע"י אחרואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

  1. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונות החופשי ובהסכמתוהנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהוא.
  2. נרשמים אשר: * מתנגדים לשימוש בפרטיהם או המעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה או המבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיריודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברהwww.nar-kiss.com או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

שמירה על סודיות

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 2. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליוןהחברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהואעקיף או ישיר שייגרם לנרשם/ת או למי מטעמהאם מידע ייאבד או יגיע לגורם עין ו/או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לאתראלא לצרכי תפעול האתר בלבדועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה לנרשם/ת.
 4. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק לנרשם/ת שירות תקין ובאיכות גבוההיחד עם זאתהנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרעיינתן כסדרו או בלא הפסקותיתקיים בבטחה וללא טעויותויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתרנזקיםקלקוליםתקלות או כשליםלרבות תקלות בחומרהבתוכנה או בקווי התקשורת לאתר אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 5. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שיישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להןפעולתו של כל קובץ כאמורהשפעתו על מחשב המשתמש/ת וכל נזקאובדןאי נוחותעוגמת נפש וכיו"בתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמש/ת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
Wishlist 0
Continue Shopping